مهاجرت به آمریکا یا اروپا کدام یک بهتر است؟

بعضاً شاهد هستیم در مقوله مهاجرت و توسط برخی افراد ، مقایساتی بی اساس و نادرست بین مناطق و کشورهای مختلف انجام می پذیرد. یکی از بزرگترین این مقایسات اشتباه که بیشتر از جانب اشخاصی که اهداف خاصی را دنبال می کنند انجام می گردد ، مقایسه اروپا و آمریکا می باشد. این که کدام بهتر است و جالب اینجاست که با دلایلی غیر اصولی سعی در جهت دهی اذهان عمومی به نقاطی محدود از منطقه ای خاص مورد نظر است.

خواندن ادامه