مشاوره تلفنی

تماس از Whatsapp
+905340102540

ساعات کاری

شنبه الی چهارشنبه 9 تا 18 پنجشنبه 9 تا 14

کشور کانادا

انواع مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

کانادا (به انگلیسی: Canada) کشوری در شمال قاره آمریکای شمالی است که از ده استان (فدرال) و یازده مرکز اداری و سه قلمرو تشکیل شده‌است. این کشور از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده است. کانادا با مساحت ۹٫۹۸ میلیون کیلومتر مربع، دومین کشور پهناور جهان از نظر مجموع مساحت و چهارمین کشور پهناور جهان از نظر مساحت خشکی است. مرز مشترک کانادا با ایالات متحده، بلندترین مرز زمینی در جهان است. بخش زیادی از خاک کانادا به دلیل سرمای هوا و نزدیکی به قطب شمال، خالی از سکنه است. در زبان فارسی، نام کانادا بر اساس تلفظ فرانسوی آن رواج یافته‌است.

کانادا

[info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”شرایط مهاجرت به کانادا” list_icon=”Defaults-angle-double-down” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25b4%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b7-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”اقامت کانادا از طریق پناهندگی” list_icon=”Defaults-star” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”اقامت دائم در کانادا” list_icon=”Defaults-star-o” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”برنامه های استانهای کانادا” list_icon=”Defaults-star” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق تخصص ساسکا چوان” list_icon=”Defaults-angle-double-down” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d8%25a7-%25da%2586%25d9%2588%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق روش خود اشتغالی کبک” list_icon=”Defaults-star” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت قاچاقی به کانادا” list_icon=”Defaults-star-o” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2582%25d8%25a7%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2582%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری کبک” list_icon=”Defaults-star” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق PEQ” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-peq%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق خویشاوندی” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25ae%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25af%25db%258c%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی فدرال” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق تخصص بریتیش کلمبیا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d8%25b5%25d8%25b5-%25d8%25a8%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa%25db%258c%25d8%25b4-%25da%25a9%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”پناهندگی در کانادا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%25be%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”برنامه مهاجرتی استانی به کانادا (PNP)” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-pnp%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”اخذ اقامت کشور کانادا از طریق ازدواج” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b0-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ac%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”بهترین روش مهاجرت به کانادا در سال۲۰۱۸” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25db%25b2%25db%25b0%25db%25b1%25db%25b8%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”ویزای توریستی کانادا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”اخذ اقامت کانادا از طریق تولد” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b0-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25af%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”وقت سفارت کانادا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa-%25d8%25b3%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به استان پرنس ادوارد” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2Fimmigration-prince-edward-island%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#ea353b” icon_color=”#ffffff” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”روش سرمایه گذاری کبک” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2587-%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a8%25da%25a9%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به آنتاریو” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2588%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به آلبرتا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2584%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا با روش تخصص نوا استوشیا” list_icon=”Defaults-font” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list]

دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور کانادا

دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور کانادا یکی از راه های اقامت است شما میتوانید در دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور کانادا شرکت کنید و اقامت کانادا را کسب کنید اقامت تحصیلی کانادا راهی آسان برای اخذ اقامت کانادا میباشد.

دوره های آموزش زبان انگلیسی در کشور کانادا

آموزش زبان انگلیسی تدریس

بسیاری از دانشگاه­های کشور کانادا برنامه آموزش زبان انگلیسی را در پروسه کاری خود در نظر می­گیرند. تحصیل زبان در این دوره­ها راه را برای انتقال مفاهیم در مقاطع بالاتر برای کسانی که می­خواهند تحصیلات خود را دامه دهند آسان­تر می­کند از طرف دیگر یادگیری زبان انگلیسی تضمینی برای ایجاد فرصت­های شغلی بیشتری در آینده خواهد شد. پس نیاز به یک پایه از زبان انگلیسی خواهید داشت.

مهاجرت تحصیلی به کانادا

ویزای تحصیلی کانادا

یکی از کشورهای پرطرفداری که حجم بسیاری از دانشجویان را برای اخذ ویزای تحصیلی  به خود جذب کرده است کانادا می‌باشد. اکثر دانشجویان متقاضی  درصدد هستند تا شرایط ویزای تحصیلی کانادا را جویا و سپس برای اخذ آن اقدام کنند. به همین خاطر به دنبال موسسه‌ای معتبر هستند تا بتوانند شرایط لازم برای تحصیل در کانادا و همچنین مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای تحصیلی کانادا را برایشان شرح داده و بعد از سنجش شرایط و همچنین پذیرش از دانشگاه مورد نظری که می‌خواهند از طریق ویزای تحصیلی کانادا گرفته شود اقدام کنند.

 

کانادا دومین کشور پهناور جهان

کانادا دومین کشور بزرگ جهان می‌باشد و درصد زیادی از ایرانیان مقیم این کشور می‌باشند در کل ایرانی‌های بسیاری علاقمند هستند که از طریق ویزای تحصیلی کانادا وارد خاک این کشور شده و سپس برای گرفتن اقامت، از طرق مختلف اقدام کنند.به همین خاطر ما در این مقاله شرح مختصری از ویزای تحصیلی کانادا، مدارک موردنظر جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا و دیگر اطلاعاتی که برای گرفتن ویزای تحصیلی کانادا مورد نیاز است خدمتتان ارائه می‌دهیم.

 

مواردی که برای شما ویزای تحصیلی صادر نمی شود

زمانی که متقاضی قصد این را دارد که دوره تحصیلی‌اش کمتر از ۶ ماه بوده باشد.

زمانی که شما پرسنل یک نماینده خارجی در کانادا بوده باشید ویزای تحصیلی کانادا به شما تعلق نمی‌گیرد.

زمانی که شما اعضای خانواده یک نماینده خارجی باشید.

کودکان خردسال والدینی که از طریق ویزای کاری کانادا و یا ویزای تحصیلی کانادا اقدام کرده‌اند.

کودکان خردسالی که والدین آن‌ها می‌خواهند به‌عنوان پناهنده خود را به خاک کانادا برسانند.

و در آخر زمانی ویزای تحصیلی کانادا به متقاضی داده نمی‌شود که فرد متقاضی عضو نیروهای مسلح بوده باشد.

[info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#81d742″ font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”تحصیل پزشکی در کشورکانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2Fcanada-studying%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”تحصیل دندان پزشکی در کشورکانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2Fdental-education-canada%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”آموزش رشته های هوانوردی در کشور کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d8%25b1%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2587%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#81d742″ font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”اقامت کانادا از طریق تحصیل” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”وکیل ویزای تحصیلی کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2588%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مدارک لازم برای ویزای دانشجویی کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”مراحل گرفتن ویزای تحصیلی کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25d9%2584-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2586-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#81d742″ font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”شرایط اخذ ویزای تحصیلی کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25b4%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25b0-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”تحصیل و اعزام دانشجو به کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”اعزام دانشجو به کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25ac%25d9%2588-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”تحصیل در کانادا” list_icon=”Defaults-graduation-cap mortar-board” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list]

مهاجرت کاری به کانادا

مهاجرت کاری به کانادا به دلیل سیستماتیک بودن این کشور رواج بیشتری یافته است و هر ساله افراد متخصص بسیاری توسط این ویزا به کانادا مهاجرت می نمایند. ویزای پیشنهاد کار به افرادی تعلق خواهد گرفت که کار تخصصی آنها یکی از مشاغل مورد نیاز کانادا بوده باشد. جهت اطلاع از مشاغل مورد نیاز کانادا می توانید از طریق وب سایت کارو سرمایه کانادا اقدام نمائید که تمامی مشاغل مورد نیاز در این وب سایت ذکر شده است.

داشتن تخصص و مهارت کاری عامل تاثیر گذار در انتخاب فرد خواهد بود که باید همراه با سابقه کاری ارائه گردد. شغل های بسیاری در کانادا وجود دارند که نیاز به نیروی کاری متخصص داشته و هر ساله به تعدادی نیروی کار اعلام نیاز می نمایند.

مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد کار

مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد کار زمانی امکان پذیر خواهد بود که کشور کانادا نسبت به مشاغلی اعلام نیاز نماید که معمولا شغل های مرتبط به مهندسی عمران، صنایع، برق و کامپیوتر، جوشکاری، مکانیک، آشپزی، نجاری، حسابداری، خدمات دولتی از جمله مشاغل مورد نیاز کانادا در اکثریت مواقع می باشند البته می توانید مشاغل مورد نیاز کانادا را از طریق وب سایت کار و سرمایه کانادا مشاهده نمائید.

مهاجرت از طریق پیشنهاد کار به گونه ای خواهد بود که شما باید متعهد شوید که برای اسپانسر خود کار کرده و نیاز های وی را برطرف نمائید. معمولا کار فرمایان کانادایی به دلیل کمبود نیروی کارآمد اقدام به پیشنهاد کار به کشور های خارجی می نمایند پس باید تمام توان خود را بکار بگیرید تا تمامی اعمال خواسته شده را به درستی انجام دهید.

مراحل اخذ ویزای کانادا از طریق پیشنهاد کار

باید بدانید که جهت ثبت نام 3 روش وجود خواهد داشت که ما روش ثبت نام از طریق برنامه express entry را آموزش داده ایم:

در ابتدا باید فرمی را پر نمائید که در این فرم تمامی مهارت های کاری شما به همراه میزان تحصیلات، میزان آشنایی با زبان بر حسب مدرک، سوابق کاری و عواملی مشابه درخواست خواهد شد که حتما باید فرم را با صداقت کامل پر نمائید چرا که تمامی اطلاعات ذکر شده باید همراه مدرک باشد و همچنین صحت اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

باید در نظر داشته باشید که جهت تکمیل این فرم باید در کمتر از 60 روز اقدام نمائید و در صورت عدم توجه باید تمامی مراحل را از اول طی کنید پس از تکمیل اطلاعات می توانید تمامی مشاغل مورد نیاز کانادا را مشاهده نمائید که با هر بار به روز رسانی وب سایت امکان وجود شغل های جدید خواهد بود. البته داشتن امتیاز کافی در انتخاب شما بسیار موثر خواهد بود چرا که افرادی که امتیاز بالاتری کسب نموده اند در ابتدا برگزیده خواهند شد.

همچنین داشتن دعوتنامه از طرف یکی از ایالت های کانادا و یا پیشنهاد شغلی از یک اسپانسر قوی و داشتن مدرک تحصیلی بالا نیز در امتیاز دهی تاثیر گذار خواهد بود که پس از تایید اطلاعات و کسب امتیاز کافی دعوتنامه ای از طرف کانادا برایتان ارسال خواهد شد که باید کمتر از 3 ماه اقدام به مهاجرت به کانادا نمائید و در صورت عدم توجه به تاریخ ویزا لغو خواهد شد.

شرایط لازم جهت مهاجرت به کانادا از طریق پیشنهاد کار

داشتن شرایطی جهت پذیرش کشور کانادا مورد نیاز خواهد بود که باید ابتدا  به شرایط مورد نیاز توجه کرده و سپس اقدام به دریافت این ویزا نمائید. در ادامه به بررسی برخی از شرایط مورد نیاز این ویزا پرداخته ایم:

  • سن متقاضی تاثیر بسزایی در مورد قبول قرار گرفتن وی خواهد بود چرا که هر چه سن متقاضی مناسب تر بوده باشد امتیاز بیشتری کسب نموده و شانس انتخاب بیشتری نیز خواهد داشت در حالت کلی می توان 30 سال را به عنوان بهترین امتیاز در نظر گرفت.
  • داشتن مدرک زبان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و حداقل مدارکی که فرد متقاضی باید ارائه دهد موارد زیر می باشد:

در آیلتس حداقل نمره 6 را کسب کرده باشد و یا در تافل حداقل 12 امتیاز گوش کردن، 13 امتیاز خواندن، 21 امتیاز نوشتن و18 امتیاز صحبت کردن را گرفته باشد. و حتما باید  clb7 را که مدرک دانایی زبان می باشد کسب نمائید.

  • میزان تحصیلات نیز حائز اهمیت خواهد بود که باید میزان تحصیلات خود را همراه با مدرک فارق التحصیلی ارائه نمائید.
  • برای ویزا های کانادا باید بضاعت مالی خود را نشان دهید اما چون این ویزا از طریق پیشنهاد کار می باشد نیازی به این امر نخواهد بود و قرار داد و یا کاغذی از اسپانسر شما کافی خواهد بود.
[info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#357ebf” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”تبدیل ویزای توریستی به کاری در کانادا” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25aa%25d8%25a8%25d8%25af%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”ثبت شرکت در کانادا” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”ویزای کاری کانادا” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”کار در کانادا” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list][info_list position=”top” style=”circle with_bg” icon_bg_color=”#357ebf” font_size_icon=”24″ icon_border_style=”solid” icon_border_size=”1″ eg_br_width=”1″ connector_animation=”fadeInUp”][info_list_item list_title=”روش خوداشتغالی کبک” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25a8%25da%25a9%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”کار در کبک” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a8%25da%25a9%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][info_list_item list_title=”روش خوداشتغالی فدرال” list_icon=”Defaults-male” info_list_link_apply=”title” info_list_link=”url:https%3A%2F%2Fawatlaw.com%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2584%2F||target:%20_blank|”][/info_list_item][/info_list]