تحصیل پزشکی در فرانسه

تحصیل پزشکی در فرانسه

به صورت کلی می توان گفت پزشکی در فرانسه  برای مدرک دکتری عمومی  ۹ سال به طول می انجامد . پس از آن متخصصین بایستی ۱تا ۲ سال برای تخصص تحصیل کنند. برای تحصیل در تمامی این دوران همه دانشگاه های مربوط پزشکی در فرانسه رایگان بوده و مورد تایید وزارت بهداشت کشور مبدا و همچنین کشور  فرانسه می  باشند که در ادامه آن ها را نام خواهیم برد ( مربوط به سال های 2018-2019):

خواندن ادامه